SPEAKING FORECAST QUÝ I/2024

icon

SPEAKING FORECAST QUÝ I/2024

Sách Speaking Forecast biên soạn độc quyền trọng tâm để giúp các bạn luyện tăng cường và “boost skill” speaking. Trong cuốn Speaking forecast có đủ 5 topic 100% sẽ ra thi và 20 topic có khả năng ra thi cao trong quý 1/2024.

Topics 100% sẽ được hỏi trong bài thi speaking:
Topic 1: Study
Topic 2: Work
Topic 3: Major
Topic 4: Home (The area you live in)
Topic 5: Hometown (Countryside/City)

Topics mới sẽ ra thi cho đến đến tháng 08/2024
Topic 6: Sunglasses
Topic 7: Feeling bored
Topic 8: Colours
Topic 9: Collecting Things
Topic 10: Memory
Topic 11: Losing Things
Topic 12: Video Games
Topic 13: Crowded Places
Topic 14: Advertisements/Commercials
Topic 15: Cakes and Other Sweet Things
Topic 16: Money
Topic 17: Social Media
Topic 18: Singing
Topic 19: News
Topic 20: Neighbours and Neighbourhood

 

899.000₫ 499.000₫